Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen periaatteet on hyväksytty yhteiseksi päämääräksi yhteiskunnassa.

Itämeren maiden opetusministerit hyväksyivät vuonna 2002 koulutusta koskevan Baltic 21E -ohjelman, jonka mukaan kestävän kehityksen periaatteita tulee toteuttaa oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja opetuksessa sekä päivittäisissä toiminnoissa. Baltic 21E -ohjelman tavoitteita jatketaan nyt opetusministeriön kansallisin toimintaohjein. Opetuksen merkitystä painottaa myös YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen, joka on käynnissä 2005–2014.

Entinen Taideteollinen korkeakoulu allekirjoitti vuonna 2008 yhdessä 124:n taide- ja muotoiluyliopiston kanssa julistuksen, Kyoto Design Deklaraation, jossa sitoudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Kansainvälisen Cumulus-verkoston jäsenkorkeakoulut sitoutuvat kouluttamaan tulevat muotoilijasukupolvet kantamaan vastuunsa kestävästä tulevaisuudesta sekä vahvistamaan muotoilun roolia ihmiskeskeisen, luovan yhteiskunnan rakentajana.

Kestävän kehityksen osa-alueet

Kestävän kehityksen takaamiseksi kaikkien neljän osa-alueen tulee toteutua:

 • ekologinen kestävyys: kehitys on tasapainossa luonnonilmiöiden kanssa ja ottaa huomioon luonnonvarojen säilymisen ja riittävyyden
 • taloudellinen kestävyys: tuotanto- ja kulutustavat muuttuvat ekotehokkaammiksi – enemmän vähemmästä: talous kasvaa, mutta luonnonvarojen kulutus ja päästöt samaan aikaan vähenevät
 • sosiaalinen kestävyys: kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvoinnin luomiseen, perusoikeuksien toteuttamiseen ja elämän perusedellytysten hankkimiseen
 • kulttuurinen kestävyys: kehitys rakentuu kunkin kansan omalle kulttuuriperinnölle ja arvomaailmalle

 

Kestävä kehitys Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Aalto-yliopiston ja sen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tavoitteena on edistää kestävän kehityksen teemoja yliopiston strategian painopistealueiden mukaisesti (energian ja luonnonvarojen kestävä käyttö, ihmislähtöinen elinympäristö) sekä tutkimuksen että opetuksen sisällöissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on muotoilu- ja taidekorkeakouluna sekä tulevien tuotesuunnittelijoiden kouluttajana keskeinen rooli ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden edistäjänä.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kestävän kehityksen yleisperiaatteet

 • Pidämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtia, haittojen rajoittamista sekä asiaankuuluvan lainsäädännön ja määräysten noudattamista tärkeänä ja erottamattomana osana toimintaamme.
 • Koulutamme, opastamme ja kannustamme opiskelijoita, koko henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneita toimimaan ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla.
 • Arvioimme toimintaamme jatkuvasti ympäristö-, terveys-, ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi sekä sitoudumme jatkuvaan parantamiseen seuraavilla osa-alueilla: ympäristötietoisuuden lisääminen ja kehittäminen, työskentelyturvallisuuden kehittäminen, energian ja veden säästeliäs käyttö, jätteiden käsittelyn kehittäminen ja määrän pienentäminen.
 • Kehitämme taideteollisuusalan ympäristötutkimusta ja pyrimme hankkimaan ympäristötutkimukselle rahoitusta.
 • Selvitämme teknologian siirrossa vastaanottavalle osapuolelle toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ympäristön ja terveyden suojelemiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Odotamme yhteistyö- ja sopimuskumppaniemme noudattavan näitä periaatteita soveltuvin osin.

Kestävä kehitys opetuksessa

Kestävän kehityksen huomioiminen on muotoilualalla vaihtelevaa ja korkeakouluun tullessaan opiskelijoiden lähtötiedot voivat olla hyvinkin eri tasoisia. Yleisenä tavoitteena on elinkaariajattelun, ympäristönäkökulman sekä kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttäminen opetukseen. Elinkaariajattelussa otetaan huomioon tuotteeseen, valmistusmateriaaleihin, valmistukseen, käyttöön ja käytöstä poistoon liittyvät ympäristönäkökohdat. Tavoitteena on myös, että opiskelija hallitsee ympäristöasioihin liittyvät käsitteet ja löytää muotoiluprosessissa tarvittavan ympäristötiedon.

Syksyllä 2010 alkoi Aalto-yliopiston yhteinen ja monialainen Creative Sustainability -maisteriohjelma. 

Kestävä kehitys tuotannossa ja tutkimuksessa

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehdään harjoitustöiden lisäksi tutkimusta, tuotteita, tuotekonsepteja ja muuta tuotantoa yrityksille ja muille ulkopuolisille tahoille. Työpajoissa pyritään lisäämään tietoa ympäristömyötäisistä materiaaleista ja edistää niiden saatavuutta. Korkeakoulun tuotannon ympäristövaikutuksilla voi olla suurtakin merkitystä, kun otetaan huomioon niiden kerrannaisvaikutukset, kuten tuotannon ja sen käyttäjien tai sen vaikutuksessa olevien ihmisten määrä sekä toimiminen esimerkkinä muulle saman alan toiminnalle. Tuotannon ympäristömerkitykset rakentuvat suureksi osaksi opetuksen ympäristöarvoista ja toisaalta koulumme kiinteistön ja tuotantotilojen asianmukaisesta jätteen käsittelystä.

Kestävään tuotekulttuuriin siirtyminen edellyttää elinkaariajattelun soveltamista. Tuotannossa pyritään suunniteltavien tuotteiden ja palvelujen negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseen niiden elinkaaren aikana.

Jätehuolto 

Jätehuollon perustavoitteena on, että mahdollisimman pieni osuus jätteestä joutuu hyödyntämättömänä kaatopaikoille ja että mahdollisimman suuri osa käytetään hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti.

[Kuva:Lahopuutarha, Otaniemi. Photo Leena Ylä-Lyly]

Ympäristöohjelma

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on oma ympäristöohjelma. Ympäristöohjelmassa painotetaan kestävän kehityksen periaatteita ja tuotteen elinkaariajattelun soveltamista opetuksessa. Kestävän kehityksen aiheet kuuluvat myös uusien opiskelijoiden perehdytykseen.

Syksystä 2008 alkaen käytössä on ollut korkeakoulun oma ympäristöopas, jota voit tiedustella osaston harjoitusmestarilta.

Ympäristökehitystyö Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ympäristökehitystyön tavoitteena on integroida ympäristöasiat korkeakoulun toimintaan hallinnossa, päivittäisissä toiminnoissa ja opetuksessa. Hallinnon tehtävänä on mahdollistaa ympäristöasioiden kehittäminen, ja päivittäiset toiminnot pyritään järjestämään luontoa mahdollisimman vähän kuormittavilla tavoilla. Opetuksen kehittämisessä pyritään ottamaan yhä paremmin huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Ympäristöohjelman toteutumista päivittäisissä toiminnoissa koordinoi Kiinteistö- ja tekniset palvelut -yksikkö ja osasto- ja koulutusohjelmakohtaiset vastuuhenkilöt. Opetuksen kehittämistä koordinoi Opetus- ja opiskelijapalvelut -yksikkö. Myös osastojen harjoitusmestarit auttavat opiskelijoita löytämään tietoa ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä.

Ympäristökehitystyö aloitettiin Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 1997 kartoittamalla korkeakoulun ympäristönäkökohtia ja laatimalla alustava ympäristöohjelma. Vuodesta 1999 lähtien ympäristökehitystyötä on tehty ISO 14000 -standardia mukaillen.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ympäristönäkökohdat

Ympäristöohjelman toteuttamiseksi organisaation tulee valita itselleen merkittävät ympäristönäkökohdat, joita se voi valvoa ja joihin sen voidaan olettaa voivan vaikuttaa. Ympäristönäkökohtien tunnistaminen on jatkuva prosessi, jossa määritellään organisaation toimintojen mahdolliset – sekä positiiviset että negatiiviset – vaikutukset ympäristöön.

Taideteollinen korkeakoulu valitsi vuonna 1999 itselleen merkittävät ympäristönäkökohdat. Ne ovat tärkeysjärjestyksessä

 1. ympäristötietoisuus
 2. kemikaalit
 3. paloturvallisuus
 4. jätteet
 5. luonnonvarojen käyttö (energia ja vesi).

Moniin näistä näkökohdista on paneuduttu parannuksin.

Aalto-yliopiston myötä fokus laajentui yliopistotasolle. Korkeakoulutasolla on keskitytty erityisesti ympäristötietoisuuden kehittämiseen ja jätteiden lajittelun parantamiseen.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 01.02.2015.